بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف کروم شش ظرفیتی در حضور سیانید به عنوان مداخله گر از پساب های سنتتیک

(2014) بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف کروم شش ظرفیتی در حضور سیانید به عنوان مداخله گر از پساب های سنتتیک. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
admin-A-10-1-20-d1a76a9.pdf

Download (389kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه وهدف: کروم شش ظرفیتی به عنوان یک آلاینده خطرناک از طریق پساب صنایع مختلف وارد محیط زیست می‌شود. بنابراین اتخاذ روشی مناسب در راستای حذف این آلاینده قبل از ورود به محیط امری ضروریست. هدف از این مطالعه بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف کروم شش ظرفیتی در حضور سیانید به عنوان مداخله گر از پساب‌های سنتتیک بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، از یک راکتوربه حجم مفید یک لیتر به همراه 4 الکترود از جنس آهن استفاده گردید. به منظور بررسی تاثیر فرآیند، متغیرهایpH ، غلظت اولیه و باقی مانده کروم، ولتاژ، غلظت هیدروژن پراکساید و حضور سیانید به عنوان مداخله گر مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج بیانگر تاثیرگذار بودن پارامترهای مورد مطالعه، بر کارآیی فرآیند است. در حالت بهینه فرآیند که pH برابر 3، ولتاژ برابر 20 ولت و غلظت اولیه کروم برابر 100 میلی گرم در لیتر و میزان غلظت هیدروژن پراکساید برابر 50 میلی لیتر بر لیتر بوده حداکثر کارآیی فرآیند 97 درصد بدست آمد. حضور سیانید در شرایط مشابه باعث کاهش کارآیی به کمتر از 50 درصد شد و همچنین با تغییر پارامترها از شرایط بهینه کارآیی فرآیند به شدت کاهش پیدا نموده است. نتیجه گیری: نتایج بیانگر کارآیی مناسب فرآیند الکتروفنتون در حذف کروم شش ظرفیتی است اما حضور آلاینده‌های دیگر مانند سیانید باعث کاهش کارآیی می‌شود که باید در کاربرد این فرآیند لحاظ گردد.

Title

Performance Evaluation of Electro-Fenton Process (EFP) in Removal of Hexavalent Chromium in the Presence of Cyanide, as an Interfering Agent, from Synthetic Wastewaters

Abstract

Background: Chromium (VI) is a hazardous pollutant that enters into the environment through different industrial wastewater. Therefore, Choice a suitable method for removal of the pollutant before discharging into the environment is necessary. The aim of this work was performance evaluation of Electro-Fenton process (EFP) in removal of hexavalent chromium in the presence of cyanide, as an interfering agent, from synthetic wastewaters. Methods: In this experimental study, a reactor with 1 L useful volume and 4 electrodes made ​​of iron was used. pH, initial concentration of  chromium (VI), voltage, hydrogen peroxide and cyanide concentration, as an interfering agent, were investigated in order to determine the process efficiency. Results: Results reveals that the considered parameters were affected on the efficiency of the process. In optimum condition, pH=3 and voltage=20 V, initial concentration=100 mg/L, concentration of hydrogen peroxide=50 mL/L the maximum efficiency was reached up to 97. Cyanide Presence, in the same condition, reduced the efficiency under 50 and also, the efficiency was decreased by changing the parameters level from optimum condition. Conclusion: Results indicate the proper efficiency of chromium (VI) by EFP process; however presence of other pollutants such as cyanide can cause efficiency decrease which must be considered in the process application.

Item Type: Article
Keywords: Electro Fenton, Chromium, Cyanide, Interfering agent, Wastewater.
Persian Keywords: الکترو فنتون, کروم, سیانید, مداخله گر, پساب
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1082

Actions (login required)

View Item View Item