کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب استخرهای آبگرم‌ معدنی، با تاکید بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس: شهر توریستی سرعین، اردبیل

(2014) کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب استخرهای آبگرم‌ معدنی، با تاکید بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس: شهر توریستی سرعین، اردبیل. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
admin-A-10-1-22-06b1563.pdf

Download (395kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: این مطالعه در راستای ارزیابی کیفی آبگرم‌های معدنی شهر توریستی سرعین در استان اردبیل، با تاکید بر باکتری S.aureus بعنوان یکی از ارگانیسم‌های دخیل در عفونت‌های پوستی و چشمی در نیمه اول سال 90 انجام گرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تعداد 85 نمونه ترکیبی از چشمه‏های آبگرم معدنی شهرستان سرعین در طی ماههای اردیبهشت تا شهریور در زمان پیک حضور شناگر برداشته شد. میزان کلر آزاد باقیمانده، دما، pH، کدورت، H2S، ORP، DO و EC در محل نمونه‏برداری توسط دستگاه‏های پرتابل اندازه‏گیری شد. آزمایشات مربوط به کل و فیکال کلیفرمها، استافیلوکوکوس اورئوس، شمارش بشقابی هتروتروفیک و فیکال استرپتوکوک‌ها، بر اساس کتاب روش‌های استاندارد انجام گرفت. یافته‌ها: داده‌ها نشان داد که بیشترین آلودگی به کل کلیفرم‏ها در مردادماه، (82/309=MPN/100). فیکال کلیفرم‌ها در تیرماه (59/69=MPN/100)، کمترین آلودگی آبها مربوط به استرپتوکوک‏های مدفوعی در مرداد و شهریور،بیشینه باکتریهای هتروتروف در شهریورماه با cfu/mL 12/4774 و استافیلوکوک اورئوس با cfu/100mL 35/1149در مرداد ماه ثبت گردید.در این مطالعه نتایج مقایسه میانگینها، بین ماه‏های نمونه‏برداری و میزان آلودگی به باکتریS. aureus ارتباط آماری معنی‏داری را نشان نداد. نتیجه گیری: داده‌ها نشان داد که 53/3%نمونه‏ها از نظر کل کلیفرمها، 41/9% نمونه‏ها از نظر فیکال کلیفرمها،71/84 % نمونه‌ها از نظر HPC، و18/81 درصد نمونه‌ها از نظر S. aureus آلودگی بیش از حد مجاز داشتند که این امر زنگ هشداری برای وقوع بیماری‌های پوستی و عفونت‌های احتمالی برای شناگران به شمار می‏آید.

Title

Biological and Physicochemical Quality of Thermal Spring Pools, with Emphasis on Staphylococcus Aureus: Sarein Tourist Town, Ardabil

Abstract

Background: This study aimed at evaluating the water quality of thermal spring of Sarein in the province of Ardabil, with emphasis on bacteria S. aureus as one of the organisms involved in skin and eye infections, in the first half of 2011. Methods: In this study, 85 composite samples were collected from all thermal spring pools of Sarein during May to September 2011; in the peak number of swimmers. The concentration of free residual chlorine, temperature, pH, turbidity, H2S, ORP, DO and EC were measured in-situ in the sampling sites by portable devices. Total and fecal Coliforms, Staphilococcus aurous, fecal Streptococci and HPC tests were done according to the Standard methods for examination of water and wastewater. Results: Data showed that the maximum contamination of total coliforms were occurred in August (MPN/100=309.82), fecal Coliforms in July (MPN/100=69.59), minimum contamination of samples were related to fecal streptococci in August and September, peak of HPC in September with 4774.12 cfu/mL, and Staphylococcus aureus with 1149.35 cfu/100mL in August were recorded. Results of averages comparing showed no significant difference between the months of sampling and contamination with bacteria S. aureus. Conclusion: Data showed that 3.53, 9.41, 84.71, and 81.18 of samples were contaminated to total Coliform, fecal Coliform, HPC and Staphylococcus aureus, respectively which were higher than standard limits that it was an alarm for the occurrence of skin diseases and infections to swimmers.

Item Type: Article
Keywords: Thermal springs, Swimming pools, Quality indices, Staphylococcus aureus.
Persian Keywords: آبگرم معدنی, استخرهای شنا, شاخصهای کیفی, استافیلوکوکوس اورئوس
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1084

Actions (login required)

View Item View Item