مقایسه کارایی استفاده از کمک منعقد کننده نشاسته ذرت و عملکرد تؤام آن با منعقد‌کننده‌های آلوم، پلی آلومینیوم کلراید و کلرور فریک در حذف کدورت از آب

(2014) مقایسه کارایی استفاده از کمک منعقد کننده نشاسته ذرت و عملکرد تؤام آن با منعقد‌کننده‌های آلوم، پلی آلومینیوم کلراید و کلرور فریک در حذف کدورت از آب. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
admin-A-10-1-26-73c92ca.pdf

Download (665kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: مهم ترین فرآیندها در تصفیه‌خانه‌های آب، فرآیندهای انعقاد و لخته سازی می‌باشند. بیشترین منعقد کننده‌های شیمیایی مورد استفاده در ایران، سولفات آلومینیوم (آلوم) و کلرور فریک  هستند. این در حالیست که این منعقد کننده‌ها، علاوه بر مخاطرات بهداشتی، هزینه‌های گزافی را برای کشورهای در حال توسعه به همراه دارد. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه عملکرد مواد منعقد کننده شیمیایی و عملکرد توأم آن با کمک منعقد کننده نشاسته ذرت، برای حذف کدورت از آب است. مواد و روش ها: این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی برای آب حاوی کدورت مصنوعی رس انجام گردید. آزمایشها در دو محدوده کدورت 250 و NTU 500 صورت پذیرفته است. دز منعقد کننده‌های شیمیایی در طول آزمایش‌ها، 1، 2 و ppm 5 و دز کمک منعقد کننده طبیعی صفر، 1/0، 3/0، 5/0 و ppm 7/0 بوده است. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بالاترین درصد حذف کدورت، در کدورت اولیه NTU250 مربوط به منعقد کننده شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید با دز ppm 5 به همراه کمک منعقد کننده نشاسته ذرت با دز ppm 7/0 بوده است که کدورت را 48/98 کاهش داده و به میزان NTU 73/3 رسانده است. همچنین بالاترین درصد حذف کدورت، در کدورت اولیه NTU500 مربوط به منعقد کننده شیمیایی کلرور فریک  با دز ppm 5 و کمک منعقد کننده طبیعی نشاسته ذرت با دز ppm 7/0 بوده است که کدورت را 52/98 کاهش داده و به میزان NTU 4/7 رسانده است. نتیجه‌گیری: نتایج آزمایشات این پژوهش نشان داد که استفاده از کمک منعقد کننده طبیعی نه تنها مصرف منعقد کننده‌های شیمیایی و درصد حذف کدورت را پایین تر می­آورد، بلکه تأثیر معنی داری بر تغییرات pH نگذاشته و مخاطرات سلامتی را پایین می‌آورد. نظر به اینکه در حال حاضر پلی‌الکترولیت‌های مورد نیاز تصفیه خانه‌های کشور به مقدار قابل توجهی از خارج وارد می‌شود و میزان تولید نشاسته ذرت در ایران بالا می‌باشد، امید است نتایج این پژوهش در مقیاس صنعتی مورد توجه قرار گیرد.

Title

Comparison of the Performance of Corn Starch Coagulant Aid Accompany with Alum, Polyaluminum Chloride and Ferric Chloride Coagulants in Turbidity Removal from Water

Abstract

Background: The most important process in water treatment plant is coagulation and flocculation. Regular chemical coagulant which used in Iran are aluminum sulfate (Alum) and ferric chloride. Chemical coagulants have hazardous effect on human health and their cost is high for developing country. The purpose of this study was to evaluate the comparison of chemical coagulants accompany with corn starch as a coagulant aid, for the turbidity removal from water. Methods: This study was accomplished in pilot-scale with synthetic turbid water using clay. In this research, initial turbidity of 250 and 500 NTU was experimented. Chemical coagulant dose during the experiment was 1, 2 and 5 ppm and natural coagulant dose was 0, 0.1, 0.3, 0.5 and 0.7 ppm. Results: The results showed that maximum removal efficiency of turbidity in initial turbidity of 250 NTU belonged to poly aluminum chloride with 5 ppm dosage and corn starch with 0.7 ppm dosage which removed and reduced the initial turbidity to 98.48 and 3.73 NTU, respectively. Moreover, in initial turbidity of 500 NTU the maximum removal efficiency was 98.52 which belonged to ferric chloride and corn starch (5 and 0.7 ppm respectively) and reduced the initial turbidity to 7.4 NTU. Conclusions: The results of this study showed that using natural coagulant aid reduce the chemical coagulant consumption, and also does not have significant effect on pH range and reduce the health risks. While huge amount of required polyelectrolytes for water treatment plant imported to the country and the production of corn starch in our country is high, it is hope that the results of this project can be used in industrial scale.

Item Type: Article
Keywords: Poly aluminum chloride, Alum, Ferric chloride, Corn starch, Coagulation and flocculation.
Persian Keywords: پلی آلومینیوم کلراید, آلوم, کلرایدکلرور فریک, نشاسته ذرت, انعقاد و لخته سازی
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1335

Actions (login required)

View Item View Item