آزمایش ناپیوسته حذف مس از محلول آبی توسط نانوساختار نی

(2015) آزمایش ناپیوسته حذف مس از محلول آبی توسط نانوساختار نی. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
article-1-125-en.pdf

Download (632kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و اهداف: آلودگی آب و خاک به فلزات سنگین، تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت بشر است. یافتن روشی مؤثر برای پالایش این فلزات از آب اهمیت فراوانی دارد. هدف از انجام این پژوهش، استفاده از جاذب گیاه نی در مقیاس میکرو و نانو به عنوان جاذب گیاهی و بررسی کارایی آن برای حذف فلز مس از محلول های آبی بود. مواد و روش ها: جاذب طبیعی نی، از نیزارهای خوزستان تهیه گردید و ویژگی های جاذب با استفاده از آنالیز PSA، IDEX، SEM و FTIR تعیین شدند. اثر پارامترهای مختلف مانند pH، pH در نقطه بار صفر، زمان تماس، دز جاذب و غلظت اولیه یون مس بر حذف مس بررسی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد بالاترین راندمان حذف مس، در 6=pH برای میکرو و نانو جاذب نی به ترتیب 22/80 و 85/90 درصد اتفاق می افتد. از بین مدل های سینتیک مورد مطالعه، بیشترین همخوانی و کمترین مقدار خطا مطابق با مدل الوویچ و مقدار ضریب همبستگی برای میکرو و نانو جاذب نی به ترتیب برابر با 85/0 و 99/0 بود. برازش داده های متناسب با مدل لانگمویر بود و ظرفیت جذب لانگموئر برای میکرو و نانوذرات 25/5 و 59/8 میلی گرم بر گرم بود. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد نانو جاذب نی می تواند به عنوان یک گزینه مناسب برای حذف مس از آبهای آلوده مد نظر قرار بگیرد.

Title

Batch Experiment of Cu Removal from Aquous Solution by Phragmites Australis Nanostructure

Abstract

Background: Water and soil pollution by heavy metals is a serious threat to environment and human health. Therefore finding an effective method for removing heavy metals from water is very important. The main objective of this research is to investigate the possibility of removing Cu (II) from aqueous solution using Phragmites australis micro and nanoparticles. Methods: Phragmites australis natural adsorbents were prepared from Khuzestan canebrakes and characterized by PSA, IDEX, SEM and FTIR. The effects of various parameters such as pH, pHpzc, contact time, adsorbent dosage, and primary copper ion concentration on cu removal were studied. Results: The results indicated that the maximum removal of Cu (II) was equal to 80.22 and 90.85 for phragmites australis micro and nanosorbent. Amongst studied kinetic models, the most consistent and the least errors amount was accordance with Elovich model and the correlation coefficient for micro and nanosorbent was 85 and 99, respectively. The adsorption isotherm data were fitted to Langmuir model and the Langmuir adsorption capacity for micro and nanosorbent was equal to 5.23 and 8.59 mg g−1, recpectively. Conclusion: Overally, the results revealed that Phragmites australis nanosorbent can be an attractive option for copper removal from contaminated waters.

Item Type: Article
Keywords: Copper Removal, Aqueous Solution, Phragmites Australis Micro and Nanosorbent, Adsorption Isotherm
Persian Keywords: حذف مس, محلول آبی, میکرو و نانو جاذب نی, ایزوترم جذب
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1383

Actions (login required)

View Item View Item