بررسی حذف 2و4 دی کلروفنل (DCP) با استفاده از کیتوزان از محیط های آبی

(2015) بررسی حذف 2و4 دی کلروفنل (DCP) با استفاده از کیتوزان از محیط های آبی. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
article-1-174-en.pdf

Download (1MB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: 2و4 دی کلروفنل (DCP) یکی از ترکیبات بسیار سمی کلروفنل ها می باشد که در مناطق کشاورزی، آب ضدعفونی شده توسط کلر، فاضلاب خروجی صنایع خمیر کاغذ و کارخانه های کاغذ دیده می شود. کلروفنل ها باعث آسیب بر روی کلیه ها، کبد، پانکراس و تضعیف سیستم اعصاب مرکزی می شود. در این مطالعه به بررسی جذب DCP توسط کیتوزان در محیط های آبی خواهیم پرداخت. روش بررسی: در این مطالعه پارامترهای زمان جذب (min100- 15)، pH (9-3)، غلظت های اولیهDCP (mg/l100- 15) و دوز جاذب کیتوزان (g9/0-1/0) در راکتور ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت و برای سنجش غلظت DCP از دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج nm280 استفاده گردید. با استفاده از نتایج بدست آمده در فرآیند جذب، مدل های ایزوترمی فروندلیخ، لانگمویر و مدل های سینتیکی شبه درجه اول و دوم بررسی شد. یافته ها: زمان تعادل در فرآیند جذب 75 دقیقه (5/6=pH، mg/l15- غلظتDCP و g5/0- غلظت کیتوزان) با 76 حذف بدست آمد. 3=pH بعنوان pH بهینه در فرآیند جذب (mg/l15- غلظتDCP، g5/0- غلظت کیتوزان و min75- زمان تعادل) با راندمان 79 بدست آمد و با افزایش pH راندمان کاهش یافت. درغلظت mg/l15 از DCP (3=pH، g 5/0- غلظت کیتوزان و min75- زمان تعادل) بیشترین حذف با راندمان 79 مشاهده گردید و دوز g8/0جاذب کیتوزان (3= pH، mg/l15- غلظت DCP و min75- زمان تعادل) با راندمان 87 بیشترین حذف DCP را بهمراه داشت. فرآیند جذب از ایزوترم فروندلیخ با ضریب همبستگی 9599/0 و از مدل سینتیکی شبه درجه دوم با ضریب همبستگی 9649/ 0پیروی می کند. نتیجه گیری: با استناد به نتایج مطالعه انجام شده، می توان از کیتوزان بدلیل ویژگی هایی از جمله تجزیه پذیری، قابلیت احیا مجدد، ارزان قیمت بودن و راندمان قابل قبول در جذب، برای حذف DCP از فاضلاب صنایع استفاده نمود.

Title

Evaluation of the Removal of 2،4 Dichlorophenol by Chitosan from Aqueous Solutions

Abstract

Background: 2،4 dichlorophenol (DCP), one of the most chlorophenol compounds family with highly toxic effect, exists in agricultural areas, chlorinated waters, discharging wastewater of pulp industries and paper factories. Chlorophenols can cause damages to the kidneys, liver, pancreas and weaken the central nervous system (CNS). In the current study we would evaluate the adsorption of DCP by chitosan in aqueous environments. Materials and Methods: In this study we evaluated the effect of operational parameters such as time (15-90min), pH values (3-9), initial concentration of DCP(15-100mg/l)and the dose of chitosan (0.1-0.9g) in a batch reactor. A spectrophotometer at wavelength of 280nm was used to measure the concentration of DCP. Freundlich and Langmuir isotherm models and Pseudo-first order kinetic models and Pseudo-second-order kinetic was drawn by using of the results obtained in the absorption process. Results: Equilibrium time in the adsorbtion process was estimated to be 75 minutes (DCP Concentration- 15mg/l, Chitosan Concentration – 0.5g and pH- 6.5) with 76 removal efficiency. PH=3 was calculated as the optimal PH in absorption process (DCP Concentration- 15mg/l, Chitosan Concentration- 0.5g and Time Equilibrium-75 min) with efficiency 79 and the value of efficiency decreased by increasing PH. In 15 mg/l concentration of DCP maximum adsorption with an efficiency of 79 was observed. (Chitosan Concentration – 0.5g, Time Equilibrium -75 min and pH-3) and the maximum 87 adsorption efficiency of DCP was observed at the 0.08mg/l absorbent dose of chitosan. (DCP Concentration - 15mg/l, time equilibrium-75 min and pH=3). Adsorption process follows of Freundlich isotherm with correlation coefficient of 0.9599 and the pseudo second order kinetic model with correlation coefficient of 0.9649. Conclusion: According to results of the study, chitosan can be used to remove of DCP from industrial wastewater due to of its perfect characteristics such as biodegradability, resurgent ability, low cost and adsorption acceptable efficiency.

Item Type: Article
Keywords: 2,4 dichlorophenol, Chitosan, Industrial Wastewater, Absorption process
Persian Keywords: 2و4 دی کلروفنل, کیتوزان, فاضلاب صنایع, فرآیند جذب
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1403

Actions (login required)

View Item View Item