بررسی میزان جذب دیازینون از محلول های آبی با استفاده از نانو لوله‌های کربنی مغناطیسی شده با Fe3O4

(2015) بررسی میزان جذب دیازینون از محلول های آبی با استفاده از نانو لوله‌های کربنی مغناطیسی شده با Fe3O4. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
article-1-190-en.pdf

Download (435kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: سموم حشره کش یکی از مهمترین آلاینده های آبی هستند. دیازینون یک آفت کش فسفره است که در اکوسیستم های آبی ایران یافت می شود. اثر سمی دیازینون در ارتباط با بازدارندگی آنزیم استیل کولین استراز می باشد. در این مطالعه کارایی نانولوله های کربنی مغناطیسی شده با Fe3O4  مورد بررسی  قرار گرفت. مواد و روشها: در این مطالعه از روش هم ترسیبی برای سنتز Fe3O4  بر روی نانولوله های کربنی چند جداره استفاده شد. پارامترهای pH، زمان تماس، دز جاذب، غلظت آلاینده و دمای محلول  مورد بررسی قرار گرفت. غلظت دیازینون باقی مانده با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی اندازه­گیری شد. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که  شرایط بهینه برای حذف دیازینون 6=pH، زمان تماس 15 دقیقه، دز جاذب 6/0 گرم بر لیتر است. همچنین با افزایش دما و کاهش غلظت آلاینده، میزان جذب افزایش پیدا می کرد و فرآیند جذب تطابق بیشتری با مدل ایزوترم فروندلیچ (R2>0.99) نسبت به ایزوترم لانگمویر (R2>0.90) داشته است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که نانولوله های کربنی مغناطیسی شده با Fe3O4  می تواند به عنوان جاذب مناسبی برای حذف دیازینون از محیط های آبی باشد.

Title

Evaluation of Diazinon Adsorption from Water Solutions Using Magnetic Carbon Nano-Tubes with Fe3O4

Abstract

Background and objective: Insecticides are one of the most important pollutants in water. Diazinon is one of the phosphorus pesticides that can be found in aquatic ecosystems in Iran. The toxic effect of diazinon is inhibition of the enzyme acetyl cholinesterase (Ache). In this study, MWCNT/ Fe3O4 efficiency was investigated. Materials and Methods: In this study, co-precipitation method was used for the Fe3O4 synthesis on multiwall carbon nanotube. The pH, contact time, adsorbent dose, pollutant concentrations and temperature parameters were investigated. Diazinon was measured by Gas chromatography method. Results: The results showed that the optimum conditions for diazinon removal were pH 6, contact time of 15 minutes, and  adsorption dose of 0.6 g/l. So, the absorption efficiency increases with increasing of temperature and decresing of pollutant concentration. The diazinon adsorption corresponded with Freundlich isotherm (R2> 0.99) more than Langmuir isotherm model (R2> 0.90). Conclusion: The results show that the magnetic carbon nanotubes with Fe3O4 can be suitable adsorbent for diazinon removal from aquatic environment. 

Item Type: Article
Keywords: Diazinon, Carbon nanotube, Fe3O4, Adsorption
Persian Keywords: دیازینون, نانولوله های کربنی, Fe3O4, جذب
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1410

Actions (login required)

View Item View Item