بررسی میزان حذف کروم (VI) توسط نانو کامپوزیت کیتوسان-کتیرا از محلول آبی

(2016) Investigation of the removal of chromium (VI) by Nanocomposites Chitosan-tragacanth solution from aqueous solution. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
article-1-226-en.pdf

Download (592kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: هدف این مطالعه، بررسی میزان حذف کروم (VI) توسط نانو کامپوزیت کیتوسان-کتیرا از محلول آبی می باشد. مواد و روش­ها: در این پژوهش ابتدا نانو کامپوزیت کیتوسان-کتیرا سنتز شده و توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی (SEM)، (TEM) و طیف سنجی تبدیل فوریه (FT-IR)اندازه و شکل سطح آن مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس از نانو کامپوزیت کیتوسان-کتیرا، برای جذب سطحی کروم (VI) در محیط آبی به عنوان جاذب استفاده شد. یافته­ ها: با انجام آزمایشات متعدد شرایط بهینه محیطی برای بالا بردن کارایی این جاذب ارزیابی گردید، بهترین دز جاذب 2/0 گرم، بالاترین جذب در غلظت ppm8 برای یون کروم شش، بهترین pH برابر شش و نیز بهترین زمان ماندگاری 50 دقیقه در دمای K298 ارزیابی گردید. پس از استخراج شرایط بهینه معادلات و ایزوترم‌های جذب سطحی بررسی و پارامترهای ترمودینامیکی آنها محاسبه گردید. فرآیند جذب سطحی کروم (VI) بر روی نانو کامپوزیت کیتوسان – کتیرا از همدمای تمکین تبعیت کرد. نتیجه گیری: پارامترهای ترمودینامیکی مانند تغییرات انرژی آزاد استاندارد گیبس، تغییرات آنتالپی استاندارد و تغییرات آنتروپی استاندارد نشان داد که فرآیند جذب سطحی فلز کروم (VI) به صورت خود به خودی و گرماده می‌باشد و برای مطالعات سنتیکی انجام شده در این تحقیق از مدل های لاگرگرن، هو، الویچ و نفوذ درون ذره ای استفاده شده است، نتایج نشان می دهند این جذب از سنتیک شبه مرتبه دوم تبعیت می کند. 

Title

Investigation of the removal of chromium (VI) by Nanocomposites Chitosan-tragacanth solution from aqueous solution

Abstract

Background: The aim of this study was to investigate the removal of chromium (VI) by Nanocomposites Chitosan-tragacanth solution from aqueous solution. Methods: In this study, chitosan-tragacanth nanocomposites were synthesized and analyzed by electron microscopy (SEM), (TEM) and Fourier transform spectroscopy (FT-IR) for the size and shape of the surface. The nano-composite of chitosan-tragacanth, for the adsorption of chromium (VI) in aqueous solution was used as adsorbent. Results: The optimum conditions with multiple experiments to enhance the absorption were evaluated. The highest absorption of Cr (VI) was occurred in the adsorbent dosage of 0.2 g, 8 ppm concentration of chromium ions, the pH=6 and also retention time of 50 min; in 298 ˚K temperature. After determining optimal conditions of adsorption, isotherms equations and study and thermodynamic parameters were applied. Adsorption process of chromium (VI) on nano-composite chitosan - Tragacanth was conformed with Temkin isotherm. Conclusion: The thermodynamic parameters such as standard Gibbs free energy changes, changes in enthalpy and entropy changes in the standard showed that the adsorption process of Cr (VI) is spontaneous and heating, and kinetics studies of models Lagergren, Ho , Alovich and intraparticle is used, the results show that the adsorption kinetics follows the pseudo-second order.

Item Type: Article
Keywords: Nano-composite chitosan – Tragacanth, Chromium ion (VI), Surface adsorption, Alovich model, Intraparticle model
Persian Keywords: نانوکامپوزیت کیتوسان-کتیرا, یون کروم 6, جذب سطحی, مدل الویچ, مدل نفوذ درون ذره ای.
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1436

Actions (login required)

View Item View Item