شبیه‌سازی غلظت و نحوه پراکنش گاز سولفید هیدروژن (H2S) ناشی از کوره‌های زباله‌سوز واحد بازیافت گوگرد در یک پالایشگاه گازی در عسلویه

(2017) شبیه‌سازی غلظت و نحوه پراکنش گاز سولفید هیدروژن (H2S) ناشی از کوره‌های زباله‌سوز واحد بازیافت گوگرد در یک پالایشگاه گازی در عسلویه. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
jehe-v4n4p279-en.pdf

Download (448kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: پالایشگاه‌ها یکی از منابع اصلی آلودگی محیط‌زیست هستند که آلاینده‌های متعددی ازجمله H2S به محیط وارد می‌کنند. بنابراین نحوه انتشار و فرایند کنترل آن از حیث رعایت استانداردهای زیست‌محیطی از مسائل مهم واحدهای صنعتی است. این تحقیق به‌منظور بررسی غلظت و نحوه پراکنش گاز H2S از کوره‌های زباله‌سوز واحدهای بازیافت گوگرد در یک پالایشگاه گازی واقع در منطقه عسلویه انجام‌شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه غلظت آلاینده‌های منتشره از 2 دودکش کوره‌های زباله‌سوز و همچنین غلظت آلاینده H2S در 5 ایستگاه پایش محیطی در محدود پالایشگاه و اطراف آن طی چهارفصل از تابستان 1393 تا پایان بهار 1394 اندازه‌گیری شد. سپس میزان غلظت‌های محیطی و نحوه انتشار آلاینده H2S ناشی از عملکرد این کوره‌ها با استفاده از مدل AERMOD برای متوسط‌های زمانی یک‌ساعته و 8 ساعته به‌صورت فصلی در مقیاس 50×50 کیلومترمربعی شبیه‌سازی گردید و نتایج شبیه‌سازی‌شده با مقادیر اندازه‌گیری‌های میدانی مقایسه گردید و سپس ترازهای هم غلظت و نیز نواحی حساس در محیط GIS نمایش داده شد. یافته‌ها: بررسی غلظت‌های بیشینه نشان داد حداکثر غلظت در دوره زمانی یک‌ساعته رخ‌داده است. ارزیابی عملکرد مدل بر اساس آنالیز آماری با مقایسه غلظت‌های شبیه‌سازی‌شده H2S و مقادیر اندازه‌گیری شده میدانی انجام شد. نتایج نشان داد ضرایب همبستگی در فصول تابستان93 ، پاییز 93 ، زمستان 93  و بهار 94 به ترتیب 77/0 ، 89/0 ، 75/0 و 80/0 بوده است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که روند تغییرات غلظت‌های اندازه‌گیری شده با روند تغییرات نتایج حاصل از اجرای مدل همخوانی داشته است. همچنین سهم صنایع همسایه نیز تعیین گردید. مقایسه حداکثر غلظت 8 ساعته با استانداردهای OSHA و NIOSH نشان داد که در کلیه موارد غلظت‌ها پایین‌تر از حد استاندارد بوده است.  

Title

Simulation of Concentrations and Dispersion of Hydrogen Sulfide (H2S) Due to Incinerators of Sulfur Recovery Units in a Gas Refinery in Asaluyeh

Abstract

Background and Goal: Refineries are the main source of various pollutants, including Hydrogen Sulfide (H2S). Therefore distribution and control processing to meet the environmental standard limits is an important issue in industrial units.The present study was carried out to investigate H2S concentrations and dispersion patterns originating from incinerators of sulfur recovery units in a gas refinery located in Asaluyeh. Materials and Methods: In this study, H2S concentrations exhausted from two incinerators’ stacks and also ambient H2S concentrations at five monitoring stations in and around the refinery were measured in four seasons from summer 2014 to spring 2015. Moreover, the ambient concentrations and dispersion of H2S were simulated at average times of 1-hr and 8-hr on 50×50 km2 scale using  AERMOD model and the simulated results were compared with the measured ones. Meanwhile, the concentration contour plots and the sensitive regions were determined using GIS. Results: The simulation results indicated that maximum ambient H2S concentrations were in 1-h average. Assessment of model performance was performed by comparison of H2S simulated and measured concentrations using statistical analysis and showed that the correlation coefficients in summer 2014, autumn 2014, winter 2014 and spring 2015 were 0.77, 0.89, 0.75 and 0.8, respectively. Conclusion: The results of this study showed that the variations of measured concentrations were consistent with those of simulated ones. Meanwhile, the contribution of neighbor industries was determined. Comparision of 8-h H2S concentrations with OSHA and NIOSH standard limits indicated that there was no significant health risk in this refinery.

Item Type: Article
Keywords: Gas Refinery, Dispersion Patterns, Hydrogen Sulfide, Sulfur Recovery Unit, AERMOD Model
Persian Keywords: پالایشگاه گاز, مدل‌سازی انتشار, سولفید هیدروژن, واحد بازیافت گوگرد,, مدل AERMOD
Subjects: Environmental health
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/2267

Actions (login required)

View Item View Item