بررسی کارایی فرآیند اولتراسونیک/فنتون در حذف آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلین جی از محیط‌های آبی به روش سطح- پاسخ

(2017) بررسی کارایی فرآیند اولتراسونیک/فنتون در حذف آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلین جی از محیط‌های آبی به روش سطح- پاسخ. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
jehe-v5n1p83-en.pdf

Download (558kB) | Preview

Persian Abstract

سابقه وهدف: از میان انواع مختلف آنتی بیوتیک ها، پنی‌سیلین جی یک آنتی‌بیوتیک رایج است که به دلیل تولید بالا و کاربرد زیاد آن در درمان بیماری‌های عفونی بسیار مورد توجه مسئولین بهداشتی بوده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی کارایی فرآیند اولتراسونیک/ فنتون درحذف آنتی‌بیوتیک  پنی‌سیلین جی به روش سطح-پاسخ می‌باشد. مواد وروش ها: اثر متغیرهای مستقل از جمله pH، پراکسید هیدروژن ، سولفات آهن، زمان تماس و غلظت اولیه پنی‌سیلین جی بر عملکرد پاسخ (راندمان حذف پنی‌سیلین جی) با روش سطح-پاسخ بر مبنای طراحی Central Composite Design  مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز واریانس (ANOVA) ، به عنوان روش آماری آنالیز پاسخ ها استفاده شد. تمامی آزمایش‌ها در حضور فرکانس امواج صوتی 35 کیلو هرتز انجام گردید. اکسیژن مورد نیاز شیمیایی برای بررسی کارایی فرآیند انتخاب شد.   یافته‌ها: مدل پیشنهادی برای میزان راندمان حذف پنی‌سیلین جی از نظر آماری در سطح اطمینان 95 درصد معنی‌دار و ضعف برازش برای مدل پیشنهادی در سطح اطمینان 95 درصد بی‌ معنی(8040/0= P )، راندمان حذف پنی‌سیلین جی تابع pH، غلظت پراکسید هیدروژن، آهن و زمان تماس بود و همچنین راندمان حذف پنی‌سیلین جی در شرایط بهینه برای متغیرهای ذکر شده به ترتیب (3، mg/L 43 ، mg/L 007/0 ،  min60) برابر74/92 درصد تعیین گردید. نتیجه‌گیری:  فرآیند اولتراسونیک/ فنتون تحت شرایط آزمایشگاهی ذکر شده یک روش کارآمد برای حذف پنی‌سیلین جی از محلول‌های آبی می‌باشد. طراحی آزمایش به روش بهینه CCD می‌تواند با کاهش تعداد آزمایش‌ها بهترین شرایط حذف آلاینده را تامین نماید.  

Title

Efficiency Evalution Ultrasonic/Fenton Process in Removal of Antibiotic Penicillin G from Aquatic Solution by Response Surface Methodology

Abstract

Background and Purpose: Extreme use of antibiotics and discharging them to the environment lead to serious consequences. Antibiotic Penicillin G a common antibiotic due to high production and are used in the treatment of infectious diseases  health officials give much attention .The aim of the present study was to Remove antibiotic Penicillin G in aquatic environments with the ultrasonic / Fenton by response surface methodology. Materials and Methods: We evaluated the effect of independent variables including solution pH, H2O2, Fe3+, reaction time and the initial concentration of the antibiotics Penicillin G on response performance (removal efficiency Penicillin G) with response to surface methodology based on Central Composite Design  (CCD). ANOVA was applied to analyze the responses. All experiments were performed in the presence US frequency 35(kHz).  Chemical Oxygen Demand was selected to follow the performance for Penicillin G antibiotics removal of the ultrasonic/ Fenton process. Results: Penicillin G removal in proposed model was statistically significant at 95 confidence level. The model had insignificant lack-of-fit at 95 confidence level (P=0.8040). Penicillin G removal efficiency was dependent on PH, H2O2, Fe3+ and reaction time. The removal efficiency of Penicillin G was 94.74 at optimum condition (3, 43mg/l, 0.007mg/l and 60 min). Conclusion: ultrasonic/ Fenton process applying current experimental conditions was found to be efficient in removal of the Penicillin G from aqueous solutions. Designing experiments by D-optimal method can optimize the removal of the process and prepare the best conditions for pollutant removal by reducing the number of experiments. 

Item Type: Article
Keywords: Penicillin G antibiotic, Ultrasonic/Fenton process, Response Surface Methodology, Oxydation Advanced
Persian Keywords: آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلین جی, فرآیند اولتراسونیک/ فنتون, روش سطح, پاسخ, اکسیداسیون پیشرفته
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/2990

Actions (login required)

View Item View Item