بررسی وضعیت هیدروژئوشیمیایی آب آشامیدنی شهر درّه شهر و تعیین کیفیت آن برای مصارف مختلف

(2018) بررسی وضعیت هیدروژئوشیمیایی آب آشامیدنی شهر درّه شهر و تعیین کیفیت آن برای مصارف مختلف. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
jehe-v5n3p214-en.pdf

Download (885kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: امروزه توجه به کیفیت آب‌های زیرزمینی و روند تغییرات آن برای مصارف مختلف شرب و کشاورزی و سلامت عمومی بسیار حائز اهمیت است. آب کافی و با کیفیت مطلوب برای این مصارف ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی فراسنج‌های فیزیکی و شیمیایی منبع آب شهر درّه شهر و مقایسه آن با استانداردهای ملی و بین المللی و تحلیل آن با استفاده از نرم افزارهای مربوطه جهت مصارف مختلف تعیین گردید. مواد و روش­ها: برای انجام این مطالعه تعداد21 نمونه آب از 7 ایستگاه مختلف شهر درّه شهر برداشت و کلیه فراسنج‌ها طبق روش استاندارد متد 2005 و به صورت دستگاهی و تیتریمتری آنالیز گردید. جهت تحلیل نتایج از روشهای آمار توصیفی، نمودارهای پایپر، شولر، ویلکوکس و آزمون‌های آماری استفاده شد. یافته ها: میانگین کدورت، هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول و سختی کل به ترتیب   NTU4/1، μ mhos/cm 438، mg/l 277 و CaCO3/l mg 114و میانگین نیترات، نیتریت، سولفات، کلرور، فلوراید، کلسیم، منیزیم، سدیم، آهن و منگنز به ترتیب mg/l7/4، صفر، mg/l 31 ، mg/l4/4، mg/l 3/0، mg/l 7/62، mg/l 76/12،  mg/l4/4، mg/l 03/0 و 003/0 میلی گرم در لیتر بودند. نتیجه گیری: کلیه ی فراسنج‌های فیزیکی- شیمیایی مورد بررسی در محدوده استاندارد 1053 آب ایران، استاندارد آب شرب سازمان بهداشت جهانی و سایر استانداردهای بین المللی بودند. نمودار شولر، آب درّه شهر را از نظر شرب جزء آبهای خوب و نمودار ویلکوکس، آب درّه شهر را از نظر کشاورزی جزء آبهای کمی شور(C2S1) و تقریبا مناسب برای اهداف کشاورزی معرفی نمودند.

Title

Survey the Status of the Hydrogeochemical Drinking Water Darrehshahrcity and Determination its Quality for Different Uses

Abstract

Background& Objective: Today, it is very important to pay attention to the quality of groundwater and its trends for various uses of drinking, agriculture and public health. Water is essential adequate and desirable for these uses. The aim of this study was to determine the physical and chemical parameters of water in Darrehshahrcity and comparison with national and international standards and analysis using the relevant software for Different Consumption. Materials & Methods: To do this study 21 numbers of water samples were collected from 7 different stations in Darrehshahrcity and all parameters were analyzed according to the standard method of 2005 by device and titermeter. For data analysis, descriptive statistics, charts Piper, Schoeller, Wilcox and statistical tests were used. Results: The mean value of turbidity, electrical conductivity, total dissolved solids and total hardness, were 1.4NTU, 438μ mhos/cm, 277mg/l and 144mg CaCO3/L  respectively and also the mean value of nitrate, nitrite, sulfate, chloride, fluoride, calcium, magnesium, sodium, iron and manganese were 4.7 mg/l, zero, 31mg/l, 4.4mg/l, 0.3mg/l, 62.7mg/l, 12.76mg/l, 4.4mg/l, 0.03mg/l and 0.003 mg/l respectively. Conclusions: The results showed that all the investigated physico-chemical parameters were within the limit of   water standard of Iran (1053), drinking water standards of World Health Organization and other International Standards. Schuler diagram indicate that Darehshahr water is in a good range for drinking and Wilcox diagram show that Darehshahr water is slightly salty waters (C2S1) and almost appropriate for agricultural purposes.

Item Type: Article
Keywords: Water quality, Darrehshahr, Physico-chemical parameters of water, Groundwater
Persian Keywords: کیفیت آب, درّه شهر, فراسنج‌های فیزیکی- شیمیایی آب, آب زیرزمینی
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/3008

Actions (login required)

View Item View Item