تأثیر کاربرد کلات EDDS بر افزایش راندمان گیاه پالایی کادمیوم توسط ذرت (رقم ماکسیما) در خاک تیمار شده با کمپوست زباله شهری (مطالعه موردی: کمپوست زباله شهری خمین)

(2018) تأثیر کاربرد کلات EDDS بر افزایش راندمان گیاه پالایی کادمیوم توسط ذرت (رقم ماکسیما) در خاک تیمار شده با کمپوست زباله شهری (مطالعه موردی: کمپوست زباله شهری خمین). Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
jehe-v5n4p401-en.pdf

Download (335kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر گیاه پالایی به عنوان یک روش مطلوب برای اصلاح خاکهای آلوده به فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان استفاده از کلاتها نظیر اتیلن دی‌آمین دی سوکسینیک اسید (EDDS) احتمالاً می‌تواند با تأثیر بر قابلیت دسترسی فلزات سنگین در خاک، باعث افزایش راندمان گیاه پالایی شود. بنابر این این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی کلات EDDS بر میزان جذب کادمیوم توسط ذرت (رقم ماکسیما) در خاک تیمار شده با کمپوست زباله شهری خمین صورت پذیرفت. مواد و روشها: این پژوهش به صورت یک آزمایش فاکتوریل سه فاکتوره در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با  سه تکرار در شرایط گلخانه‌ای به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد کمپوست زباله شهری  (0، 15 و 30 تن در هکتار)، خاک آلوده شده با کادمیوم از منبع نیترات کادمیوم در مقادیر0 ،20، 30 و 40 میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک و کاربرد کلات EDDS به مقدار 0 و 5/1 میلی‌مول بر کیلوگرم خاک بود. بعد از گذشت 60 روز، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک و غلظت کادمیوم ریشه و شاخساره گیاه  اندازه گیری شد. یافته‌ها: کاربرد 5/1 میلی مول کلات EDDS در کیلوگرم خاک فاقد کمپوست زباله شهری در خاک آلوده به 40 میلی­گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک باعث افزایش 21 درصدی در میزان کادمیوم قابل دسترس خاک  شده است‌، این در حالی است که کاربرد 5/1 میلی مول کلات EDDS در خاک تیمار شده با 30 تن در هکتار کمپوست زباله شهری در خاک آلوده به 40 میلی­گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک باعث افزایش تقریبی 10 درصدی در میزان کادمیوم قابل دسترس خاک شده است. نتیجه‌گیری: میزان اثر بخشی کلات EDDS بستگی به میزان مواد آلی موجود در خاک داشته است، به نحوی که با افزایش کاربرد کمپوست زباله شهری خمین اثر بخشی کاربرد کلات EDDS کاهش یافته است. نتایج مشابه مشاهده شده برای غلظت کادمیوم ریشه و شاخساره گیاه نیز تاکیدی بر این ادعا است.  

Title

Effect of EDDS Chelate on Increasing Cd Phytoremediation Efficiency by Corn (Maxima Cv) in a Soil Treated with Municipal Waste Compost (A Case Study: Khomein Municipal Waste Compost)

Abstract

Background: In recently years, plant-assistant bioremediation is preferred to the other methods and causes increasing of remediation efficiency. Among this, applying chelating such as Ethylenediamine disuccinic acid (EDDS) can probably affect soil heavy metal availability that increase phytoremediation efficiency. Thus, this research was conducted to evaluate the effectiveness of EDDS chelate on corn (Maxima CV) Cadmium uptake in a soil treated with Arak municipal waste compost. Methods: A factorial experiment with a randomized complete block design with 3 factors in three replications was conducted in greenhouse conditions. Treatments were consisted of applying Arak municipal waste compost (0. 15 and 30 t ha-1)‌ , soil polluted cadmium (0, 20, 30 and 40 mg Cd kg soil-1) from Cd(NO3)2 sources and applying EDDS chelate (0 and 1.5 mmol kg soil-1). After 60days, soil physic-chemical properties and root and shoot cadmium concentration was measured.  Results: Applying 1.5 mmol kg soil-1 EDDS chelate in a Cd polluted soil (40 mg Cd kg soil-1) without receiving Arak municipal waste compost caused a significant increasing in Cd availability by 21 percent, while applying 1.5 mmol kg soil-1 EDDS chelate in a Cd polluted soil (40 mg Cd kg soil-1) with receiving 30 t ha-1 Arak municipal waste compost increased the Cd availability by 10 percent.  Conclusion: The EDDS chelate effectiveness was affected by soil organic matter, as, with increasing the amount of Arak municipal waste compost, the effectiveness of applying EDDS chelate was decreased. The similar results for root and shoot Cd concentration confirm this matter clearly.  

Item Type: Article
Keywords: EDDS chelate, Cadmium, Sigma Cv, availability
Persian Keywords: کلات EDDS, کادمیوم, رقم سیگما, قابلیت دسترسی
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/3022

Actions (login required)

View Item View Item