بررسی سینیتیکی وایزوترمی حذف روی از آب بوسیله پوسته بلال طبیعی و اصلاح شده با اسید تارتاریک

(2017) بررسی سینیتیکی وایزوترمی حذف روی از آب بوسیله پوسته بلال طبیعی و اصلاح شده با اسید تارتاریک. Journal of Environmental Health Engineering.

[img]
Preview
Text
jehe-v4n1p58-en.pdf

Download (528kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: فلزروی به عنوان یکی از عناصر ضروی برای انسان محسوب می‌شود اما در غلظت‌های زیاد خصوصا در منابع آب آشامیدنی، باعث مشکلات بهداشتی برای انسان می‌شود که باید به طریقی حذف شود. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی کارایی پوسته بلال طبیعی و اصلاح شده با اسید تارتاریک در حذف روی از آب می‌باشد. روش بررسی: این تخقیق یک مطالعه تجربی- آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته و با تغییر فاکتورهای موثر مانند pH (2 تا 7)، زمان تماس(5 تا 180 دقیقه)، غلظت اولیه روی(10 تا 150 میلی‌گرم در لیتر) و مقدار جاذب(1 تا 6 گرم در لیتر) در 100 میلی‌لیتر آب مقطر صورت گرفت. غلظت روی با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری وظرفیت و درصد جذب مشخص شد. از آنالیزANOVA برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: با افزایش زمان تماس، دوز جاذب و pH و کاهش غلظت اولیه روی میزان حذف افزایش خواهد یافت. در شرایط بهینه میزان جذب برای پوسته بلال طبیعی و اصلاح شده به ترتیب برابر با 91% و 98% بدست آمد. ایزوترم جذب از مدل لانگمویر نوع دو و سینتیک جذب از سینتیک درجه دو کاذب تبعیت بیشتری نشان داد. آنالیزANOVA نشان داد که تمامی متغیرها تاثیر قابل توجهی در میزان درصد حذف داشتند(05/0>p). نتیجه‌گیری: براساس نتایج می‌توان اظهار نمود که پوسته بلال مخصوصا پوسته بلال اصلاح شده می‌تواند به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و مناسب در حذف روی از محلول‌های آبی مورد استفاده قرار گیرد.

Title

Kinetic and Isotherm Study for Removal of Zn (II) From Aqueous Solutions by Natural and tartaric acid Modified Maize Hull

Abstract

Background and objective: Zinc is one of trace elements essential for human but too much zinc can cause eminent health problems especially in drinking water that must be removed. The purpose of this study was to determine the removal zinc from water by natural and modified maize hull. Material and Methods: This stady was non-continuous experiment which was implemented in lab scale conditions by changing effective factors such as pH(2 to 7), contact time(5 to 180 minutes), adsorbent concentration(10 to 150 ppm) and adsorbent dosage(1 to 6 g/l) in 100 ml deionized water. The concentration of zinc was measured by atomic adsorbtion in accordance with standard method and removal percentage of zn deteminated. Results: Removal rate of zinc increased with increasing the contact time, dose of adsorbent, pH and decreasing by initial concentration of zinc. Efficiency of natural and modified maize hull in the optimum state was 91 and 98 respectively. The kinetic and isotherm was pseudo second order and Langmuir(II) respectively. ANOVA analysis showed that all of the variables in the process have been statistically significant effect (p < 0.05). Conclution: According to the results obtained maize hull appears to be suitable, low cost and efficient adsorbent for removing zn(II) from aqueous solutions.

Item Type: Article
Keywords: Maize hull, Zinc, Adsorbtion kinetic, Adsorption isotherm
Persian Keywords: پوسته بلال، روی، ایزوترم جذب، سینیتیک جذب
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/475

Actions (login required)

View Item View Item