شناسایی برخی عوامل مؤثر بر پیش بینی انجام رفتار خود مراقبتی پاپ اسمیر بر اساس باور بهداشتی زنان شهر کرج

(2015) شناسایی برخی عوامل مؤثر بر پیش بینی انجام رفتار خود مراقبتی پاپ اسمیر بر اساس باور بهداشتی زنان شهر کرج. Alborz University Medical Journal.

[img]
Preview
Text
Alborz Health-v4n4p223-fa.pdf

Download (688kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: سرطان دهانه رحم شایع‌ترین سرطان دستگاه تناسلی زنان و دومین سرطان شایع زنان در دنیا است. پاپ اسمیر مؤثرترین و با صرفه ترین روش جهت غربالگری و کاهش مرگ ناشی از سرطان دهانه رحم می‌باشد. هدف از این مطالعه شناسایی برخی عوامل مؤثر بر پیش بینی انجام رفتار خود مراقبتی پاپ اسمیر براساس باور بهداشتی زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر کرج بود. مواد و روش​ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی بود که جامعه پژوهش آن را300 زن از 35 سال به بالا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کرج تشکیل می‌دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه طراحی شده مبنی برمقیاس الگوی اعتقاد بهداشتی چمپیون بود که روایی محتوا با نظر خواهی از 10 متخصص رشته‌های مربوطه و پایایی به روش‌های آلفای کرونباخ و آزمون مجدد صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 16 وآزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته​ها: نتایج نشان داد که بین زنانی که پاپ اسمیر را انجام دادند (3/67از کل زنان مورد بررسی )و گروهی که انجام ندادند در میانگین منافع(001/0>  P)موانع(001/0>  P)و خودکارآمدی (001/0>  P)اختلاف معناداری وجود داشت. همچنین آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که منافع درک شده، موانع درک شده و خودکارآمدی پیش بینی کننده‌های انجام رفتار خود مراقبتی پاپ اسمیر می‌باشند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه عوامل پیش بینی کننده انجام پاپ اسمیر بر مبنای الگوی باور بهداشتی منافع، موانع و خودکارآمدی درک شده فردی زنان می‌باشد و هر زمان که زنان از ادراک بالاتری نسبت به منافع پاپ اسمیر و به موازات آن از موانع درک شده کمتر و خودکارآمدی بالاتری برخوردار باشند برای انجام پاپ اسمیر اقدام خواهند کرد.

Title

Identify Some of Effective Factors That Predict Self-care Behavior in Pap Smear Based on Womenś Health Beliefs in City Karaj

Abstract

endif--> Introduction: Cervical cancer is the most common gynecologic cancer and the second common cancer of women in Worldwide. Pap smear is the most cost-effective way to reduce deaths from cervical cancer screening. The purpose of this study was to identify some  of effective factors that predict self-care pup behavior based on Women's health beliefs Coverage health centers in the city Karaj. Materials and Methods: This cross-sectional study was performed with a total of 300 women 35 years and older that were referred to the research community health centers of Karaj. Data were collected by means of an interview form with the Health Belief Model Scale for Cervical Cancer and Pap smear. Content validity was determined by a poll of 10 experts the relevant fields and reliability was conducted on methods Cronbach's alpha and test-retest. The data were analyzed by using descriptive statistics test by SPSS software. Results: The results of the study showed that there was a statistically significant difference in, perceived benefits and barriers, and self-efficacy between women who had (67/3%of subjects) And who had not Pap smear also Regression analysis revealed Perceived benefits, perceived barriers, self-efficacy are factors that predictor self-care behavior of pap smear. Conclusion: The results of our study showed that perceived Benefits, perceived barriers and self-efficacy are predictors the Pap smear in women. Every time that woman have a greater understanding of the benefits of Pap and in parallel have Lower perceived barriers and higher self-efficacy will attempt to do a Pap smear.  اصلاح شد

Item Type: Article
Keywords: Cervical Cancer, Health Belief Model, Self-care behavior pap smear
Persian Keywords: سرطان دهانه رحم, رفتار خود مراقبتی پاپ اسمیر,الگوی باور بهداشتی
Subjects: Health Education
obstetrics and gynecology
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Alborz University Medical Journal
Depositing User: آقای مراد حاجیان
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/894

Actions (login required)

View Item View Item