شیوع سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک و میزان آگاهی و نگرش از پیامدهای منفی آنها در ورزشکاران اندام‌پرور شهر کرج

(2014) شیوع سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک و میزان آگاهی و نگرش از پیامدهای منفی آنها در ورزشکاران اندام‌پرور شهر کرج. Alborz University Medical Journal.

[img]
Preview
Text
Alborz Health-v3n1p48-fa.pdf

Download (285kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: با توجه به افزایش نامتعارف سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بین نوجوانان و جوانان ورزشکار بویژه رشته‌های قدرتی مانند پرورش اندام و پاورلیفتینگ این تحقیق به منظور تعیین میزان شیوع سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک و میزان آگاهی و نگرش از عوارض جانبی آنها در اندام پروران شهر کرج انجام گرفت. مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری همه ورزشکاران اندام‌پرور شهر کرج بودند. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه 25 سؤالی (7 سؤال برای اطلاعات زمینه‌ای، 9 سؤال مربوط به آگاهی، 4 سؤال مربوط به نگرش و 5 سؤال مربوط به شیوع مصرف) بود که در بین 320 اندام‌پرور در مناطق مختلف شهر کرج بین ورزشکاران مذکور توزیع شد. نرخ پاسخ‌دهی (75/63) بود (204 نفر از320 نفر). در نهایت، داده‌های تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزارSPSS وکاربرد آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: تجریه و تحلیل داده‌ها نشان داد که در حال حاضر 7/62 از این ورزشکاران این داروها را مصرف می‌کنند. همچنین، مشخص شد که سابقه ورزشی افراد شرکت کننده در مطالعه با شیوع مصرف رابطه معناداری دارد (05/0>(p، اما بین سابقه ورزشی با آگاهی و نگرش رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0p). مقایسه نتایج پیرامون سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک نسبت به تحقیق مشابه درسال 1382 نشان دهنده افزایش 140 درصدی سوء مصرف این مواد می باشد. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه بیانگر مصرف بالای استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران اندام‌پرور است. بر این اساس، استنباط می‌گردد سوء مصرف این داروها در کلان‌شهر کرج به سبب عدم مشاوره ورزشکاران توسط افراد مطلع و اخذ اطلاعات غلط توسط افراد غیرمتخصص، افزایش یافته است. بنابراین، لزوم ایجاد برنامه‌های پیشگیری و آموزش ورزشکاران در مورد عوارض استروئیدهای آنابولیک توصیه می‌گردد.

Title

The Prevalence of Anabolic Steroid Misuse and the Awareness about Its Negative Effects among Bodybuilders in Karaj City

Abstract

Background & Aims: Regarding the increase in the misuse of anabolic steroids among young athletes particularly bodybuilding and power lifting athletes, this study aims to specify the degree of misuse prevalence anabolic steroid and the awareness of the side effects of such drugs among Karaj bodybuilders. Materials and Methods: This study is descriptive. All the bodybuilders of Karaj city was the participants of this research. The measurement instrument of this research was a questionnaire that contained 25 questions (7 questions were for background information, 9 questions were for awareness, 4 questions for attitudes about use of such drugs and the left 5 ones were for misuse prevalence) that distributed among 320 bodybuilding athletes of different parts of Karaj. The response rate was 63.75 (240 persons from total 320 persons). At last, the current research output analyzed by the SPSS software and descriptive and inferential statistics. Results: The analysis showed that 62.7 of athletes that participated in the research used such drugs. Also, the data analysis showed that there was a meaningful relationship between the sport histories of the involved participants with misuse prevalence (p<0.05). But, there was no significant relationship between sports history and awareness about drugs (p>0.05). In addition to this, data analysis showed that there was a significant relationship between misuse prevalence and wrong attitudes about anabolic steroid (p< 0.05). The comparison of the current study results about the misuse of anabolic steroid with a similar research at 1382 showed 140 increase in the misuse of these drugs. Conclusion: This study indicates the high use of anabolic steroids among bodybuilders. According to this, we understand that the bodybuilders in Karaj don’t consult with specialist in this field get wrong information from unprofessional people. This leads the high misuse of such drugs. So, it is recommended to hold the prevention programs and athletes training about the side effects of anabolic steroids.

Item Type: Article
Keywords: Bodybuilders, Anabolic Steroids, Awareness, Attitude, Prevalence
Persian Keywords: اندام‌پروران, استروئیدهای آنابولیک, آگاهی, نگرش, شیوع
Subjects: Physical Education
pharmacology
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Alborz University Medical Journal
Depositing User: آقای مراد حاجیان
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/976

Actions (login required)

View Item View Item