بررسی شیوع مصرف داروها و مکمل‌های نیروزا در ورزشکاران مرد رشته بدن‌سازی شهرستان کرج و عوامل مؤثر بر آن در سال 1390

(2013) بررسی شیوع مصرف داروها و مکمل‌های نیروزا در ورزشکاران مرد رشته بدن‌سازی شهرستان کرج و عوامل مؤثر بر آن در سال 1390. Alborz University Medical Journal.

[img]
Preview
Text
Alborz Health-v2n3p175-fa.pdf

Download (275kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: توجه زیاد ورزشکاران رشته بدنسازی به بهبود شکل ظاهری بدن می تواند باعث افزایش شیوع اختلالات تغذیه ای و عادت به مصرف داروهای نیروزا گردد. با توجه به عوارض سوء مصرف این داروها این پژوهش با هدف تعیین شیوع مصرف داروها و مکمل‌های نیروزا در ورزشکاران مرد رشته بدنسازی شهرستان کرج در سال 1390 انجام شد. مواد و روش ها:در قالب یک مطالعه مقطعی توصیفی -تحلیلی 780 ورزشکار مرد بدنساز شهر کرج به طور تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های حاوی سؤالات دموگرافیک و وضعیت استفاده از داروها ازطریق مصاحبه گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 وآزمون کای دو در سطح معنی داری 05/0> تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: شیوع مصرف نمونه‌ها از انواع مکمل‌ها و داروهای نیروزا 2/88 برآورد شد. بیشترین شیوع مصرف متعلق به گروه مکمل‌های غذایی، ویتامین‌ها و ترکیبی از این دو بود (9/69). در مورد ترکیبات آنابولیک و نیروزا و نیز داروهای هورمونی و کورتونی شیوع به ترتیب 6/5 و 1/2 و در مجموع 7/7 بود. بین دفعات تجربه عوارض ناشی از مصرف، مکان تهیه دارو‌ها و مکمل‌ها و میزان اهمیت دادن به مقوله مجاز یا غیر مجاز بودن این اقلام با نوع دارو و یا مکمل ارتباط معناداری وجود داشت (001/0=P). همچنین ارتباط بین نوع مصرف مکمل‌ها و داروها با هدف اصلی در استفاده از این اقلام معنادار گزارش شد. (045/0=P ). نتیجه‌گیری: مصرف مکمل‌ها و داروهای نیروزا در ورزشکاران رشته بدنسازی شهرستان کرج از شیوع بالایی برخورداراست.

Title

Investigation of Prevalence of Energizer Drugs and Supplements Consumption and Effective Factors Among Bodybuilder Men in Karaj (2011)

Abstract

Background: Body builder athletes’ high attention to form of body can result in high prevalence of nutritional disorders and habit to energizer drugs consumption. With notice to abuse problems of these drugs, this research was carried out to estimate prevalence of energizer drugs and supplements consumption in Karaj body builder men in 2011. Method: In cross-sectional (description- analytical) research 780 Karaj body builder men were selected randomly. Data were collected through interview with questionnaires containing demographic questions and using information of drugs. Data were analyzed with SPSS software (Ver. 19) and κ² test with meaningful level of P<0.05. Result: Prevalence of consumption in studied sample from different types of supplements and energizer drugs was estimated 88.2. The most consumption prevalence belonged to food supplements and vitamins group and combination of those (69.9). About anabolic and energizer compounds and also hormonal drugs and corticosteroids, prevalence was 5.6 and 2.1 respectively and 7.7 totally. There was meaningful relation between experience times of abuse problems, place of drug and supplement supply and attention to being permissible or impermissible of those items with type of drugs or supplement (P = 0.001). Also relation between consumption of supplements and drugs with main goal in using them was meaningful (P = 0.045). Conclusion: Consumption of supplement and energizer drugs in Karaj body builder men has high prevalence.

Item Type: Article
Keywords: Prevalence, drugs, Food supplement, athletes
Persian Keywords: شیوع, دارو , مکمل غذایی, ورزشکاران
Subjects: epidemiology
Physical Education
pharmacology
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Alborz University Medical Journal
Depositing User: آقای مراد حاجیان
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/992

Actions (login required)

View Item View Item